Podmienky používania a ochrana osobných údajov

1. Základné ustanovenia

1.1
Prevádzkovateľom webovej stránky je Viktória Obetková (ďalej Prevádzkovateľ).

1.2
Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo
používa webovú stránku www.akosopsom.sk.

2. Webová stránka

2.1
Webová stránka www.akosopsom.sk je verejné internetové médium dostupné pre
každého s prístupom na internet.

2.2
Prístup na stránku a jej používanie sa riadi podmienkami pre používanie tohto
portálu, pričom vstupom na túto webovú stránku a jej používaním vyjadruje osoba
zároveň výslovný súhlas s uvedenými podmienkami a s ich dodržiavaním.

3. Ochrana osobných údajov užívateľov

3.1 Na stránkach akosopsom.sk sú zbierané osobné údaje za účelom vybavenia požiadavky pri rezervácii tréningu alebo rezervácii miesta na udalosť. Tieto údaje nie sú zdieľané s tretími stranami.

3.2 Užívateľ sa môže dobrovoľne prihlásiť na Odber noviniek.

4. Užívateľský obsah

4.1
Akýkoľvek Užívateľ môže zdielať Obsah rôznymi formami. Prevádzkovateľ, bez
ohľadu na to, či bude tento Obsah zverejnený alebo nie, nezaručuje dôvernosť
žiadneho Obsahu.

4.2
Užívateľ berie na vedomie, že je výhradne zodpovedný za svoj Obsah a za
dôsledky jeho zaslania alebo zverejnenia. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj
súhlas so žiadnym Obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou
a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s Obsahom.

4.3
Užívateľ nesmie do článkov, komentárov, správ a príspevkov na stránke pridávať
fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a
pornografických fotografií a videí.

4.4
Prevádzkovateľ kontroluje obsah uvedený na stránke zverejnený Užívateľmi.

5. Duševné vlastníctvo/autorské práva

5.1.
Prevádzkovateľ dbá na zásady v oblasti duševného vlastníctva a autorských práv.

5.2
Každý Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať do článkov, komentárov a
príspevkov na akosopsom.sk len taký obsah, ku ktorému má autorské práva alebo
súhlas autora, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za následky s tým
spojené.

5.3 Každý užívateľ používaním stránok akosopsom.sk prehlasuje, že:
nebude kopírovať obsah z iných webových lokalít,
nebude jednoducho a bezducho prekladať celý obsah z iných webových lokalít,
nepoužije fotografie, ktorých vysporiadanie autorských práv je otázne, sú majetkom tlačových agentúch, fotobánk alebo jednotlivcov a nemá na ne povolenia,
v prípade, ak má záujem o použitie fotografií zo stránok akosopsom.sk, kontaktuje Prevádzkovateľa na info@akosopsom.sk s prosbou o povolenie použitia a zariadi sa podľa odpovede.

6. Porušenie autorských práv, alebo iných práv

6.1 Ak by sa nejakým nedopatrením, čo i len cez tretiu stranu na stránke zobrazil alebo vyskytol materiál, ktorý narušuje Vaše alebo kohokoľvek práva, prosím, okamžite nás kontaktujte na info@akosopsom.sk a bezodkladne napravíme chybu.

7. Obsah na našich serveroch

7.1
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a subjektívne názory, ktoré
uverejňujú jednotliví Užívatelia vo vlastnom mene. Názory a postoje nie sú
postojmi Prevádzkovateľa akosopsom.sk.

7.2 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nasledovaním a zariadením sa podľa Obsahu. Užívateľ sa môže riadiť týmto Obsahom na vlastné riziko.

8. Odkazy

8.1
Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretej strany/tretích strán
alebo vložená časť stránok tretích strán (embednuté časti, napríklad youtube
videá) sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu.

8.2
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a
portálov prepojených s touto stránkou prostredníctvom odkazov (linkov) na alebo
z tejto stránky. Spájanie s inými stránkami alebo portálmi mimo tejto stránky
Užívateľ realizuje na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú
nedostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a
nezodpovedá za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú právo alebo
inou formou spôsobia Užívateľom škodu. Umiestnenie takýchto odkazov zo strany
Prevádzkovateľa na tejto stránke slúži jedine pre lepšiu orientáciu Užívateľov.

9. Práva a povinnosti Užívateľa

9.1
Užívateľ má právo sa zapojiť do diskusie na tému článkov. Má právo vyjadriť
slobodne svoj názor, či už pozitívny alebo negatívny. Nesmie však slovne útočiť
(t.j. urážať, používať nadávky, vyvolávať spory) na ostatných Užívateľov a na
Prevádzkovateľa. Má právo vyjadriť svoj názor k téme a nie k osobe.

9.2
Užívateľ berie na vedomie, že na akosopsom.sk sa nesmie a nechce správať v
rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a/alebo so všeobecnou
morálkou, teda nebude akceptovať komentáre a príspevky, ktoré:


propagujú násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na
základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického
či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k
národnosti alebo k etnickej skupine,


obsahujú erotický obsah,


propagujú detskú pornografiu,


propagujú politickú stranu alebo jej predstaviteľov,


využívajú priamo alebo skrytou formou akosopsom.sk na reklamu tretej strany,


uvádzajú nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom
subjekte.

10. Služby

10.1 Pod službami sa rozumejú Udalosti, Akcie, Tréningy alebo Spolupráca s médiami.

10.2 Užívateľ platí za tréningy v hotovosti pred tréningom, pokiaľ sa vyslovene nedohodne dopredu inak s Prevádzkovateľom. V prípade zrušenia tréningu menej ako 24 hodín pre začiatkom je Užívateľ povinný uhradiť plnú sumu Prevádzkovateľovi. Pokiaľ sa toto opakuje, Prevádzkovateľ má právo zaradiť Užívateľa na čiernu listinu a zablokovať mu prístup k Službám.

11. Práva a povinnsoti Prevádzkovateľa

11.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Užívateľmi a používateľmi.

11.2 Prevázkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Užívateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácií uvedených na webovej stránke.

11.3 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť Newsletter Užívateľa, najmä pri nedodržiavaní Podmienok používania stránky akosopsom.sk.

12. Zmena pravidiel

12.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webovej stránky. Ak Užívateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, tak so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť obsahy, prípadne služby webovej stránky. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej stránky. Na používanie webovej stránky nie je daný nárok. Podmienky sa riadia slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle slovenského práva.

13. Cookies

13.1 Na stránke akosopsom.sk používame Cookies. Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou, ktoré obsahujú údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili používateľovi prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci využívajú obsah našich webových stránok, a pomáhajú nám zlepšovať používanie webových stránok. 

CookieTypeDurationDescription
Google Analyticsperzistentné2 rokyGoogle Analytics cookies používame na meranie a analýzu návštevnosti.
 

Vymazať cookies